AHA specialisatie

Logopedie

Vertraagde spraak – en taalontwikkelling

Articualtieproblemen 

In de spraakontwikkeling kunnen er zich bij jonge kinderen verschillende problemen voordoen. 

We maken het onderscheid tussen fonetische en fonologische spraakklankstoornissen.

Fonetische problemen kenmerken zich door het foutief uitspreken van de klank (vb. /r/ onvoldoende trilling, /s/ gaat tussen de tanden…)

Fonologische problemen bestaan uit de aanwezigheid van de fonologische vereenvoudigingsprocessen(vb. stoel – toel of koe-toe) op een leeftijd waarbij deze al verdwenen moesten zijn.

Taalproblemen

Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend niettegenstaande er een goed taalaanbod is thuis en op school. 

Er is sprake van vertraagde taalontwikkeling als het taalniveau van het kind overeenkomt met het taalniveau van een kind dat jonger is.

Er is sprake van een verstoorde taalontwikkeling als de taalontwikkeling anders verloopt dan de normale taalontwikkeling van  kinderen.

Lees – schrijf- en rekenproblemen

Kinderen ondervinden soms problemen bij het lezen, schrijven en/of rekenen. Bij veel kinderen zijn de problemen mits  een goede therapeutische begeleiding van voorbijgaande aard. 

Hebben kinderen echter een grote achterstand opgelopen en zijn de problemen hardnekkig zonder dat er andere oorzaken zoals IQ en/of de sociale omgeving aan de basis liggen, dan spreken we van dyslexie en dyscalculie.

Dyslexie 

Dyslexie is een leerstoornis en komt tot uiting bij het lezen en/of schrijven. Het is een hardnekkig probleem waarbij lezen of spellen op woordniveau zeer moeilijk is. De automatisering van lezen en/of spellen loopt dus mank en ondanks grote inspanningen blijft de letter- en woordherkenning moeizaam verlopen. Dyslexie valt echter niet altijd meteen op. Het is als het ware een “onzichtbare” beperking en wordt daardoor niet gemakkelijk (h)erkend.

Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis en komt tot uiting bij het rekenen. Personen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren of automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen verschillende hersengebieden gebruikt worden, waaronder ook het taalcentrum. Dyscalculie valt net als dyslexie niet altijd meteen op waardoor het niet altijd gemakkelijk wordt (h)erkend. 

OMFT

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen afwijkingen vertonen in mondgedrag. 

Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimzuigen, lispelen 

Oro-MyoFunctionele Therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het afleren van foute gewoontes en herstellen van een verstoord evenwicht van de spieren in en rond de mond. De therapie pakt daarmee de oorzaak van de problemen aan en niet alleen de gevolgen. Door deze aanpak aan te brengen vòòr orthodontie, chirurgische kaakcorrectie of een andere behandeling ligt de kans op slagen van deze therapieën hoger.

Ergotherapie

Omdat de rol van ergotherapeut binnen het proces van schoolgaande kinderen nog niet altijd even duidelijk is, geven we hier een een extra woordje uitleg.

Ergotherapie is bedoeld voor kinderen die moeilijkheden ervaren met motorische handelingen in hun dagdagelijkse activiteiten zowel thuis als op school. Deze moeilijkheden kunnen liggen op het gebied van zelfredzaamheid (aankleden, veters strikken, bestek hanteren …) en/ of tijdens schooltaken (schrijven, knippen, kleuren, concentratie …). De ergotherapeut zal analyseren waar het probleem zich situeert, wat de oorzaak is en op welke manier dit kan aangepakt worden. De aanpak bestaat uit therapie alsook uit tips & trics voor zowel ouder als kind. De doelstellingen worden altijd al spelend ingeoefend waardoor uw kind niet het idee heeft dat het alweer maar eens moet werken. 

Waarvoor kan je nu bij de ergotherapeut terecht? Voor problemen met schrijven, lateralisatie en fijne motoriek. Ook de typlessen zulen door onze ergotherapeut verzorgd worden.

Schrijfproblemen

Ondanks de toename van digitale middelen blijft schrijven een basisvaardigheid in ons onderwijssysteem. Problemen die zich tijdens het schrijven kunnen voordoen, zijn pijn, een onleesbaar handschrift en tempoproblemen. 

Je kan bij de ergotherapeut terecht zowel voor schrijftherapie als voor deskundig advies rond ergonomisch schrijfmateriaal en schrijfhulpmiddelen.

Lateralisatie

Lateralisatie is een fase in de ontwikkeling van de hersenen van het kind waarbij er een voorkeurszijde ontwikkeld wordt, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen links en rechts en waarbij beide lichaamshelften steeds beter leren samenwerken. 

Wanneer deze ontwikkeling onvoldoende of vertraagd gebeurt, kunnen er moeilijkheden ontstaan bij alles wat met richting te maken heeft. Bijvoorbeeld begrippen die richting aangeven (links, rechts, boven, onder…), maar ook lees, schrijf- en werkrichting. 

Fijne motoriek 

Heel veel handelingen in het dagelijks leven doen een beroep op fijne motoriek. Wanneer deze vaardigheden onvoldoende ontwikkeld zijn, kunnen er problemen ontstaan in diverse handelingen zoals schrijven, knippen, kleuren, veters strikken… 

Typcursus

Het gebruik van media komt meer en meer voor in het onderwijs van de 21ste eeuw zowel voor huistaken, opdrachten in de klas én het gebruik van spellingssoftware. Wanneer kinderen gebruik maken van spellingssoftware in de klas, is het aangewezen dat deze kinderen vlot kunnen typen. 

Wij bieden een typcursus aan onder de naam “Àha, leer(t) typen” waarin kinderen in 10 sessies blindelings en met 10 vingers leren typen. Bij onze methode spelen we in op de noden van ieder kind en krijgt ieder kind de begeleiding die hij of zij nodig heeft om de typcursus tot een goed einde te brengen. De methode doet beroep op verschillende zintuigen, waardoor de integratie vlotter verloopt. Iedere les bestaat uit dezelfde 4 stappen, om uiteindelijk tot automatisatie te komen.

De typcursus is er voor kinderen vanaf het 4de leerjaar en wordt in groep gegeven. Tijdens het schooljaar zijn er verschillende opstartmomenten. Deze typlessen zullen worden aangeboden door onze ergotherapeut. 

Leren leren

Leren is een vaardigheid waarbij heel veel deelvaardigheden komen kijken. Plannen van de leeractiviteiten, structureren van leerstof, opnemen van leerstof en het reproduceren van de leerstof. Voor kinderen is dit een hele klus.

 Je kan bij ons  terecht voor het aanleren van leerstrategieën, planstrategieën en structuratiestrategieën.